Εισηγήσεις Για Σχολικό Διαγωνισμό

Πρόλογος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, προτείνεται η διοργάνωση διαγωνισμού στο σχολείο σας με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μπορούν να παρουσιαστούν στην εκδήλωση που ζητείται να διοργανωθεί. Μπορείτε να επιλέξετε το αντικείμενο του διαγωνισμού από αυτά που προτείνονται πιο κάτω ή να διοργανώσετε στο σχολείο διαγωνισμό ταλέντου και οι μαθητές να έχουν επιλογή να παρουσιάσουν οτιδήποτε επιθυμούν.

Επισημαίνεται εδώ ότι το θέμα θα πρέπει να είναι η ασφαλής χρήση του διαδικτύου, αλλά μπορεί να γίνει περισσότερο συγκεκριμένο, αν το επιθυμείτε, και να δώσετε τον δικό σας τίτλο στον διαγωνισμό. Ο στόχος του διαγωνισμού είναι οι μαθητές, με αφορμή τον διαγωνισμό, να ενημερωθούν για σημαντικά θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, να δημιουργήσουν, και με τις δημιουργικές τους εργασίες να περάσουν και σε άλλους μηνύματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προηγηθούν της δημιουργικής διαδικασίας κάποια μαθήματα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, να γίνει συζήτηση με τους μαθητές για τις εμπειρίες τους στο διαδίκτυο, αλλά και να γίνει περαιτέρω διερεύνηση για το θέμα του διαγωνισμού.

Προτείνουμε το κύριο μέρος τουλάχιστον της δημιουργίας να γίνεται στο σχολείο, στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος. Ενδεχομένως, θα βοηθήσει το να θέσετε κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών στον διαγωνισμό, τα οποία θα γνωστοποιηθούν στους μαθητές, και να καθοριστεί επιτροπή από μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα αξιολογήσει τις συμμετοχές. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, ανάλογα με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η όλη διοργάνωση του διαγωνισμού θα μπορούσε να ανατεθεί σε μια ομάδα μαθητών (επιλογή θέματος, καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης, επιλογή νικητών, γνωστοποίηση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 


Ακολουθούν μερικές εισηγήσεις για αντικείμενα του διαγωνισμού και προτείνονται ορισμένα εργαλεία για την υλοποίησή τους. Σημειώνεται ότι μπορείτε να επιλέξετε και κάποιο άλλο αντικείμενο για διοργάνωση διαγωνισμού, εκτός από τα πιο κάτω, αν το επιθυμείτε. Τέλος, θα ήταν σκόπιμο να γίνει διάχυση των εργασιών των μαθητών στην κοινότητα.


Οι προτάσεις που ακολουθούν αποτελούν δημιουργικές δραστηριότητες για τους μαθητές και μπορούν να ενταχθούν σε διάφορα μαθήματα, ακόμη και χωρίς να είναι θέματα κάποιου διαγωνισμού.