Αναλυτικό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Το σχολείο σας, επιλέγοντας να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πιστοποίησή του ως Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Το Πρόγραμμα προσδοκεί να βοηθήσει το σχολείο σας να εκτελέσει δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ώστε να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών, και να τους ευαισθητοποιήσει για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Στόχος, επίσης, του Προγράμματος είναι να βοηθήσει το σχολείο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του διαδικτύου αλλά και να προλάβει ή και να αντιμετωπίσει προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και αφορούν στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. 

Προσδοκούμε ότι με την εμπλοκή της σχολικής μονάδας στο Πρόγραμμα αυτό θα δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα του σχολείου, να συμμετάσχουν ενεργά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη δράσεων που θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου με ασφαλή, καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο προς όφελος της εκπαίδευσης. Η δημιουργία ανάλογης κουλτούρας χρήσης των νέων τεχνολογιών στη σχολική μονάδα αναμένεται να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή.   

Στην ιστοσελίδα αυτή, δίνονται πληροφορίες για τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσει ένα σχολείο, για να πάρει την πιστοποίηση. Περιγράφονται οι απαιτούμενες δράσεις και, επιπλέον, κάποιες προαιρετικές, για να επιλέξει το σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του. Η πιστοποίηση αποτελεί ευκαιρία να έρθουν σε επαφή οι εκπαιδευτικοί με το υλικό του εκπαιδευτικού πακέτου και -πολύ περισσότερο- να ενημερωθούν για το θέμα της βέλτιστης χρήσης του διαδικτύου, προκειμένου  να διδάξουν τους μαθητές τους. Ακόμα και αν δεν επιθυμείτε να προχωρήσετε ως σχολείο στη διαδικασία της πιστοποίησης, πιστεύουμε ότι το διαθέσιμο υλικό και οι μαθησιακές εισηγήσεις  θα φανoύν χρήσιμες για μαθήματα και δράσεις που αφορούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως επίσης και για να διδάξετε τους μαθητές σας πώς να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του διαδικτύου. 

Ως κύρια δράση του Προγράμματος, αναμένεται να γίνει ένα τουλάχιστον μάθημα για το διαδίκτυο, σε κάθε τμήμα κάθε τάξης του σχολείου. Επομένως, όλοι οι μαθητές του σχολείου θα έχουν την ευκαιρία να έχουν μια πρώτη ενημέρωση για κάποιο ζήτημα που αφορά στη χρήση του διαδικτύου. Ευελπιστούμε ότι η ανταπόκριση που αναμένεται από τους μαθητές –σε αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα- θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν περισσότερα μαθήματα και να ετοιμάσουν τις δικές τους μαθησιακές εισηγήσεις. Για να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί, στη σελίδα «Μαθησιακές εισηγήσεις» παρουσιάζονται σχέδια μαθήματος –ως παραδείγματα- από τα οποία μπορούν να επιλέξουν για να διδάξουν, προσαρμόζοντάς τα βέβαια προηγουμένως για τους μαθητές τους. Αντιλαμβανόμενοι ότι δεν καλύπτονται με τις μαθησιακές εισηγήσεις που προτείνονται όλα τα ζητήματα που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα «υλικό», για να βρείτε ακόμη περισσότερο υλικό και ιδέες για μαθήματα. Πρόθεσή μας είναι να μην επιβαρύνεται το πρόγραμμα του σχολείου, γι’ αυτό και προτείνονται στη σελίδα «Διαδίκτυο και Αναλυτικό Πρόγραμμα» ορισμένες διασυνδέσεις με μαθήματα του σχολείου που μπορούν να αξιοποιηθούν.  

Προσδοκούμε ότι οι μαθητές των σχολείων που θα συμμετέχουν θα αναπτύξουν ενημερωτικό υλικό, το οποίο θα προωθήσουν στην κοινότητα του σχολείου. Προσμένουμε ότι το υλικό αυτό θα είναι το δημιουργικό αποτέλεσμα των μαθημάτων που θα γίνουν και ότι η διαδικασία δημιουργίας του θα βοηθήσει τους μαθητές να διερευνήσουν πιο διεξοδικά ζητήματα ασφαλούς και δόκιμης χρήσης του διαδικτύου. 

Κατά τη φετεινή χρονιά τα σχολεία που θα επιλεγούν και επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Ασφαλή Σχολεία στο διαδίκτυο θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της Πιστοποίησης eSafety Label  μέσω της ηλεκτρονική εκπαιδευτικής πύλης eSafety Label (www.esafetylabel.eu).  Με βάση την διαδικασία αυτή μπορούν να :

  •  να διεκδικήσουν την εν λόγω πιστοποίηση για το σχολείο τους και
  •  να ετοιμάσουν την Πολιτική Ορθής Χρήσης.

Η Πολιτική Ορθής Χρήσης, θα υπογραφεί από τη σχολική κοινότητα και θα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και αντιμετώπιση αρνητικών φαινομένων που σχετίζονται με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Το σχολείο μέσα από τη διαδικασία πιστοποίησης  eSafety Label θα βοηθηθεί να αξιολογήσει την υποδομή, τις πολιτικές και τις πρακτικές του σε σχέση με το διαδίκτυο μέσω διαδικτυακού εωρηματολγίου. Στη βάση των πληροφοριών που θα υποβάλει θα έχει άμεσα στη διάθεση του ένα εξατομικευμένο στις ανάγκες του σχολείου σχέδιο δράσης. Με τη βοήθεια του σχεδίου δράσης το σχολείο θα μπορέσει να βελτιώσει τις πρακτικές του με σκοπό να καταστεί ικανό να παρέχει ένα πιο ασφαλές και τεχνολογικά εμπλουτισμένο περιβάλλον για τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου. Επιπρόσθετα, στη βάση των δικών του δεδομένων το σχολείο έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη δική του Πολιτική Ορθής Χρήσης του διαδικτύου καθορίζονταςμε τον τρόπο αυτό τη στρατηγική του για το διαδίκτυο.  Κατά συνέπεια, η ηλεκτρονική πύλη του eSafety Label μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό εργαλείο για προώθηση της στρατηγικής του σχολείου για ασφαλή και δημιουργική χρήση του διαδικτύου. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πύλη eSafety Label (www.esafetylabel.eu), το σχολείο διεκδικεί την ευρωπαϊκή πιστοποίηση eSafety. 

Πολλές από τις ενέργειες του προγράμματος επικεντρώνονται γύρω από τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, εφόσον αυτή αποτελεί ευκαιρία για ευαισθητοποίηση του κοινού. Έτσι καλούμε τα σχολεία να γιορτάσουν μαζί μας τη μέρα αυτή, μέσα από τις κεντρικές δράσεις του Προγράμματος όσο και σε τοπικό επίπεδο. 

Τέλος, προτείνονται διάφορες προαιρετικές δράσεις, για να επιλέξει το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες του, εάν το επιθυμεί. Μια από αυτές μπορεί να είναι η διοργάνωση ενδοσχολικού διαγωνισμού για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πρόθεση είναι ο διαγωνισμός να αποτελέσει αφορμή για ευαισθητοποίηση των μαθητών και της σχολικής κοινότητας, όπως επίσης να γίνει μέσο έκφρασης των συναισθημάτων και της δημιουργικότητας των μαθητών. Για τη διοργάνωση του διαγωνισμού, θα εντοπίσετε στη σελίδα «Εισηγήσεις για σχολικό διαγωνισμό»  συγκεκριμένες εισηγήσεις που ελπίζουμε να σας βοηθήσουν.

Οι δράσεις που ζητούνται -όπως η δημιουργία υλικού από τους μαθητές, η διοργάνωση ενδοσχολικού διαγωνισμού για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και η τελική εκδήλωση- αναμένεται να στηρίξουν την ανάπτυξη των αντίστοιχων επικοινωνιακών, δημιουργικών και οργανωτικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Μέσα από τις δράσεις του Προγράμματος, προσμένουμε να προωθηθεί η επικοινωνία με τους γονείς και -μέσα από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στην κοινότητα- να υπάρξει ενημέρωση σε ευρύτερη κλίμακα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

Ελπίζουμε ότι το Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο θα φανεί χρήσιμο στο σχολείο σας και θα αποτελέσει ευκαιρία για ανάληψη ενεργού δράσης από όλους τους εμπλεκομένους.