Εισαγωγή

Εισαγωγή

Το διαδίκτυο είναι σήμερα μέρος της καθημερινότητάς μας και η ανάγκη για ψηφιακό και επικοινωνιακό γραμματισμό, καθώς επίσης για διδασκαλία της διαδικτυακής ασφάλειας στα σχολεία είναι αναγκαία. Η ευρωπαϊκή στρατηγική Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά, έχει στόχο να αναβαθμιστεί η ευαισθητοποίηση και η αυτορρύθμιση για την καλύτερη χρήση του διαδικτύου και ζητά από τα κράτη-μέλη «να επιταχύνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών, ώστε από το 2013 να συμπεριλάβουν τη διδασκαλία της διαδικτυακής ασφάλειας στα σχολικά προγράμματα» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012).

Στόχος του Προγράμματος Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο είναι να εισαγάγει τα σχολεία σε διαδικασία ανάληψης δράσης για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου στο περιβάλλον του σχολείου. Πρόθεση του Προγράμματος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων ψηφιακού και επικοινωνιακού γραμματισμού των μαθητών, ώστε να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τις προκλήσεις του διαδικτύου, για να το χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με υπευθυνότητα, με απώτερο στόχο να λειτουργούν ενεργά ως πολίτες του 21ου αιώνα. Περαιτέρω, στόχος των δράσεων του Προγράμματος είναι να ενδυναμώσει το σχολείο, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και να προλάβει τις προκλήσεις των σύγχρονων τεχνολογιών για ασφαλέστερο σχολικό περιβάλλον και πιο αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου στο σχολείο.

Η συμβολή της σχολικής μονάδας στην ανάπτυξη κουλτούρας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων -μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών, κοινότητας- για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στην εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από τη διαχείριση της προσφοράς της εκπαίδευσης προσβλέπει στην παροχή ευκαιριών στα παιδιά αλλά και στη διασφάλιση ασφαλών περιβαλλόντων μάθησης. Η διαχείριση των σχολικών μονάδων στη σύγχρονη εκπαίδευση, όπου αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα της κάθε μονάδας με τις δικές της δυνατότητες και ευκαιρίες αλλά και αδυναμίες και ανάγκες, απαιτεί αυτονομία της σχολικής μονάδας που να επιτρέπει την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωσή της. Μέσα από την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού και την υλοποίηση σχεδίου δράσης, η σχολική μονάδα μπορεί να παρακολουθεί και να αξιολογεί την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Στη συνέχεια, μέσα από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και συνεχούς ανατροφοδότησης, αναμένεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κάθε σχολικής μονάδας.
Ως εκ τούτου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διερεύνησε τη δυνατότητα εμπλοκής των σχολείων σε μια διαδικασία που να μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο στα παιδιά με ασφάλεια. Μια διαδικασία, όπου η κάθε σχολική μονάδα να μπορεί να προχωρεί σε ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού και σχεδίου δράσης για θέματα ορθής αξιοποίησης του διαδικτύου και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις δράσεις αυτές για συνεχή ενημέρωση. Παράλληλα, να προσφέρει κατάλληλα εργαλεία, τα οποία να επιτρέπουν την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων που θέτει η σχολική μονάδα, ούτως ώστε να έχει συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων της.
Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμματις υποχρεωτικές δράσεις που χρειάζεται να εκτελέσει το σχολείο για να πιστοποιηθεί ως «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο». Επιπρόσθετα προτείνονται διάφορες προαιρετικές δράσεις, για να επιλέξει το κάθε σχολείο, ανάλογα με το τι ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον του. Ευελπιστούμε ότι θα βρείτε το Πρόγραμμα ενδιαφέρον και θα επιδιώξετε να υλοποιήσετε κάποιες δράσεις, έστω και εάν δεν επιθυμείτε να προχωρήσετε στη διαδικασία της πιστοποίησης. 

Αναφορά:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012). Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική. (COM(2012) 196 final). Βρυξέλλες. Ανάκτηση από