Έντυπα

Σχέδιο Δράσης

Το παρόν έντυπο δίνεται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα. Η ετοιμασία και συμπλήρωση του Σχεδίου δράσης του Ασφαλές Σχολείου (τόσο του προκαταρκτικού όσο και του τελικού), αλλά και η ολοκλήρωση των δράσεων, θα γίνονται μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Προγράμματος.